Kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym

Kontrola wewnętrzna jest niezmiernie istotna dla prawidłowego zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym. Obecnie obowiązują wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej INTOSAI GOV 9100. Zostały one przetłumaczone na język polski przez Najwyższą Izbę Kontroli. We wspomnianym wyżej dokumencie znajdują się ramy systemu kontroli wewnętrznej dotyczącej sektora publicznego. Obejmuje on także zasady oceny systemu z uwzględnieniem etycznego aspektu działań podejmowanych w ramach kontroli wewnętrznej. Ważnym dokumentem jest także tzw. Pomarańczowa Księga, która dotyczy zarządzania ryzykiem oraz wyznacza pewne zasady i przedstawia ważne koncepcje. Dokument zost. Chory i zmęczony czekaniem na prawie wszystko, co się zmieni? W tej chwili jest to możliwe dzięki

Nadzór regionalnej izby obrachunkowej

Regionalna izba obrachunkowa sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego pod względem kryterium legalności. Regionalne izby obrachunkowe są jednostkami budżetowymi, a zatem należą do sektora finansów publicznych. Ich zadaniem jest między innymi opiniowanie projektu uchwały budżetowej. Regionalne izby obrachunkowe zostały wyposażone w środek nadzoru w postaci zastępczego ustalenia budżetu w zakresie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Regionalna izba obrachunkowa nadzoruje nie tylko gminy, ale także powiaty i województwa. Zastępcze ustalenie budżetu jest możliwe między innymi w sytuacji, gdy organ stanowiący jednostki samorządu teryto

Biegły rewident w samorządzie

Roczne sprawozdanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego jest badane prze biegłego rezydenta. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów ustawy o finansach publicznych. Warunkiem aktualizowania się tego obowiązku jest liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. Bierze się pod uwagę liczbę ustaloną przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 31 grudnia, ale nie roku budżetowego, tylko roku poprzedzającego rok, którego dotyczy sprawozdanie. Gdy liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy sporządzone sprawozdanie finansowe musi być zbadane przez biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta jest uwzględniana przez organ stanowiący jednostki samorządu